10 Lời cần ghi nhớ cho trader

10 Điều cần thiết cho Trader
1.       Have a trading plan – Có kế hoạch
2.       Have a strategy – Có chiến lược
3.       Manage your risk – Quản lý rủi ro
4.       Keep a clear mind – tinh thần trong sáng
5.       Exercise discipline – Thực hành kỹ luật liên tục
6.       Do your research – Làm những điều mình nghiên cứu
7.       Analyze every trade – Phân tích tất cả các lệnh của mình
8.       Study price behavior – theo học thái độ và xu hướng của giá
9.       Be Patient – Phải kiên  nhẫn
10.   Accept losse – Chấp nhận thất bại


Chúc các bạn thành công